mandag 13. februar 2012

John Hattie

Her kan du se et par videoer av John Hattie som er nevnt i forrige innlegg

Hva har størst betydning for elevens læring?

Notat fra Gardermoen 13.2.12 - fritt gjengitt etter et foredrag av Nordahl.

John Hatties "Visible Learning" er en metaanlyse av elevens læringsutbytte. Han har jobbet med den i 15 år, og den favner 52 studier internasjonalt. Studien har 138 variabler som gir effekt på læring og inkluderer 83 millioner elever. Det betyr at den er verdt å lære noe av. PowerPoint her.

Hva er det som virker?

1. Gi elevene innsikt og forståelse av eget kunnskapsnivå.
2. Arbeide etter Piagets stadietenkning.
3. Ha klare standarder for god undervisning.
4. At læreren håndterer bråk og uro
5. At læreren er en tydelig leder og har struktur på undervisningen
6. At læreren har en positiv og støttende relasjon til sine elever

Det er altså læreren og lærerens interaksjon med elevene som har sterkest effekt på elevens læring. Folkelig sagt: Hvis du som lærer kan ditt fag, planlegger timene godt og er en positiv, blid og rettferdig lærer, vil det gå deg godt i skoleverket, og dine elever vil lære mye.

Når jeg tenker på hva jeg har vært med på av skolereformer som har handlet om baseskoler, nivådifferensiering, individualisert og selvregulert læring - så finnes alle disse tiltakene på Hatties liste over tiltak med lav effekt. Det har jeg selv erfart som lærer.

Altså, den viktigste innsatsfaktoren i skolen er: LÆREREN!

Ps: Obama driver visstnok å regner på hva det vil bety for BNP å sparke de 5% dårligste lærerne i landet.

Singapore


Et lite notat fra Gardermoen 13.2.12

I Singapore blir utdanning sett på som en investering og ikke en utgift, sa Thomas Nordahl i dag på en ny-giv samling på Gardermoen. Singapore er et land som hadde et BNP pr. person på 565 dollar i 1965. De bestemte seg for å satse på utdanning, og i 2009 var BNP pr. person 36.537 dollar. En bevisst satsning på utdanning har altså vært lønnsom på mange vis. I Norge utdanner vi 8-10% av våre ungdommer rett inn i NAV-systemet. Hva er hemmeligheten bak å lykkes med skole? Nordahl hadde oppe noen momenter i sitt foredrag i dag, og jeg gjengir dem på frihånd:

1. Landets og utdanningssytemets historie. Singapore valgte i 1965 å satse knallhardt på utdanning. Vi bruker mye penger i Norge også, men gjør vi de riktige tingene?
2. Lærerutdanning. Alle lærere har mastergrad. Ser en på PISAundersøkelsene finner en sør-øst asiatiske land og Finland på topp 5. I Finland har også alle lærere master. Godt utdannede lærere lønner seg.
3. Gode arbeidsforhold for lærere. Dvs at lærere skal bruke tiden sin til å utvikle god undervisning. I Norge er det mange tidstyver i skolen.
4. Sterk vektlegging av skoleledelse.
5. Vurdering av sluttresultater og oppfølging på alle plan i skolen.
7. Skolens og lærerens autoritet står sterkt i samfunnet. I Norge har jeg ikke den følelsen.
8. Samspill mellom forskning, undervisning og politikk. Vi er på vei i Norge. Er vi skolefolk flinke til å lese oss opp på forskning? Nei.
9. Samspill mellom grunnskole og videregående opplæring. I Norge er vi på vei - f.eks med ny giv.

tirsdag 7. februar 2012

Fullmåne

fullmånen lyser som glas. Fint å ferdes ute i måneskinn.